Our Solutions

 • AGV

  Automated Guided Vehicle (AGV)             Automated Guided Vehicle หรือ AGV คือระบบขับเคลื่อนภายในอาคารโดยไม่ต้องใช้คน ที่ช่วยขนย้ายสินค้า อุปกรณ์ ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ รถ AGV ได้ถูกนำเข้ามาใช้ในคลังสินค้าจนได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง

 • ASRS

  Automated Storage & Retrieval System (ASRS) คือระบบการจัดเก็บและเบิกจ่ายสินค้าอัตโนมัติ ระบบ ASRS ประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก คือ ชั้นวางสินค้า (ASRS Racking) ซึ่งเป็นโครงสร้างเหล็กที่แบ่งเป็นช่องจัดเก็บสินค้าในแนวราบและซ้อนกันเป็นชั้น ๆ ในแนวดิ่ง โดยมีเครนหรืออุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้จัดเก็บและเบิกจ่ายสินค้า Storage and Retrieval Machine

 • Rack

  สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการจัดเก็บในคลังสินค้าที่สำคัญที่สุดก็คือ ชั้นวางสินค้าชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ชั้นวางสินค้าแบบ Selective, Double Deep, Mobile, Drive-in เนื่องจากการจัดเก็บจะเน้นไปทางแนวสูง เพื่อประหยัดพื้นที่คลัง ด้วยเหตุนี้ การเลือกใช้ชั้นวางสินค้า และวางผังการติดตั้งชั้นวางสินค้า จึงเกี่ยวข้องกับปัจจัยสำคัญ ๆ หลายด้านด้วยกัน เช่น ชนิดของสินค้าที่จะจัดเก็บ,ชนิดของแผ่นพาเลท,พื้นที่ของคลังสินค้า,ระบบการหมุนเวียนของสินค้า Selective Double Deep

 • Conveyors

  ระบบลำเลียงสินค้าจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง โดยใช้สายพานลำเรียง (Conveyors) ระบบลำเลียงสินค้า ก็เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ในรางกายมนุษย์  เพราะถ้าไม่มีเส้นเลือด ร่างกายของเราจะไม่มีการหมุนเวียนเลือด นำเลือดเสียมาฟอกให้กลายเป็นเลือดที่ดีได้ ซึ่งระบบลำเลียงจะต้องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เช่นนั้น ส่วนอื่นๆ  ก็ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน ซึ่งการเลือก Conveyors ให้เหมาะสม ช่วยให้สินค้าไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยและสายพานลำเลียงสามารถใช้งานได้ในระยะยาว AGV & RGV Sorter Roller Conveyors

 • GOWMS

  Warehouse Management System (WMS) คือ ระบบโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการบริหารระบบคลังสินค้าทั่วไป ที่รับสินค้า เก็บสินค้า และกระจายสินค้า ระบบโปรแกรมประกอบด้วย ระบบงานหลัก 3 ระบบ คือ การรับสินค้า (Receiving) การจัดเก็บสินค้า (Storage) การส่งมอบสินค้า (Delivery) ระบบงานหลัก กระบวนการรับสินค้า

 • Pallet

  พาเลทไม้ (Wooden Pallets) ง่ายและสะดวกรวดเร็ว ใช้ต้นทุนที่ต่ำ ซึ่งพาเลทไม้ที่นิยมใช้ส่วนใหญ่จะเป็นไม้ยางพารา ซึ่งมีความแข็งแรงทนทาน แต่การใช้พาเลทไม้ก็มีข้อจำกัด คือการมีเชื้อราในเนื้อไม้ มีมอด มีแมลง และมีเสี้ยน ซึ่งจะทำให้สินค้าเมื่อส่งออก หรือไม่ถึงลูกค้าปลายอาจมีความเสียหายของสินค้าได้ และ ปัจจุบัน มีประเทศต่างห้ามใช้พาเลทไม้เมื่อนำเข้าประเทศเช่นประเทศจีนเป็นต้น ข้อดี เป็นสินค้าที่หาใช้ได้ง่ายระยะเวลาในการผลิตรวดเร็ว ราคาไม่แพง แข็งแรง ทนทาน