Conveyors

ระบบลำเลียงสินค้าจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง โดยใช้สายพานลำเรียง (Conveyors) ระบบลำเลียงสินค้า ก็เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ในรางกายมนุษย์  เพราะถ้าไม่มีเส้นเลือด ร่างกายของเราจะไม่มีการหมุนเวียนเลือด นำเลือดเสียมาฟอกให้กลายเป็นเลือดที่ดีได้ ซึ่งระบบลำเลียงจะต้องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เช่นนั้น ส่วนอื่นๆ  ก็ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน ซึ่งการเลือก Conveyors ให้เหมาะสม ช่วยให้สินค้าไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยและสายพานลำเลียงสามารถใช้งานได้ในระยะยาว

AGV & RGV
Sorter
Roller Conveyors
Belt Conveyors
Chain Conveyors
Spiral Conveyors
Vertical Elevator

AEI Solutions

สนใจบริการ

Other Services

  • Rack

    สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการจัดเก็บในคลังสินค้าที่สำคัญที่สุดก็คือ ชั้นวางสินค้าชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ชั้นวางสินค้าแบบ Selective, Double Deep, Mobile, Drive-in เนื่องจากการจัดเก็บจะเน้นไปทางแนวสูง เพื่อประหยัดพื้นที่คลัง ด้วยเหตุนี้ การเลือกใช้ชั้นวางสินค้า และวางผังการติดตั้งชั้นวางสินค้า จึงเกี่ยวข้องกับปัจจัยสำคัญ ๆ หลายด้านด้วยกัน เช่น ชนิดของสินค้าที่จะจัดเก็บ,ชนิดของแผ่นพาเลท,พื้นที่ของคลังสินค้า,ระบบการหมุนเวียนของสินค้า Selective Double Deep Cantilever Drive-in VNA Mobile Pallet flow Shuttle Carton

  • GOWMS

    Warehouse Management System (WMS) คือ ระบบโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการบริหารระบบคลังสินค้าทั่วไป ที่รับสินค้า เก็บสินค้า และกระจายสินค้า ระบบโปรแกรมประกอบด้วย ระบบงานหลัก 3 ระบบ คือ การรับสินค้า (Receiving) การจัดเก็บสินค้า (Storage) การส่งมอบสินค้า (Delivery) ระบบงานหลัก กระบวนการรับสินค้า (Receive) คือการรับเข้าสินค้าหรือวัตถุดิบ เข้ามายังคลังสินค้า โดยจะทำการติดบาร์โค้ดลงบนสินค้าหรือวัตถุดิบ โดยเริ่มจาก การป้อนข้อมูลสินค้า หรือดึงข้อมูล จากระบบตามสินค้าที่ต้องการรับเข้าคลัง พิมพ์บาร์โค้ดสำหรับติดบนสินค้า

Full list of Solutions