Conveyors

ระบบลำเลียงสินค้าจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง โดยใช้สายพานลำเรียง (Conveyors) ระบบลำเลียงสินค้า ก็เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ในรางกายมนุษย์  เพราะถ้าไม่มีเส้นเลือด ร่างกายของเราจะไม่มีการหมุนเวียนเลือด นำเลือดเสียมาฟอกให้กลายเป็นเลือดที่ดีได้ ซึ่งระบบลำเลียงจะต้องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เช่นนั้น ส่วนอื่นๆ  ก็ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน ซึ่งการเลือก Conveyors ให้เหมาะสม ช่วยให้สินค้าไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยและสายพานลำเลียงสามารถใช้งานได้ในระยะยาว

AGV & RGV
Sorter
Roller Conveyors
Belt Conveyors
Chain Conveyors
Spiral Conveyors
Vertical Elevator

AEI Solutions

สนใจบริการ

Other Services

  • GOWMS

    Warehouse Management System (WMS) คือ ระบบโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการบริหารระบบคลังสินค้าทั่วไป ที่รับสินค้า เก็บสินค้า และกระจายสินค้า ระบบโปรแกรมประกอบด้วย ระบบงานหลัก 3 ระบบ คือ การรับสินค้า (Receiving) การจัดเก็บสินค้า (Storage) การส่งมอบสินค้า (Delivery) ระบบงานหลัก กระบวนการรับสินค้า (Receive) คือการรับเข้าสินค้าหรือวัตถุดิบ เข้ามายังคลังสินค้า โดยจะทำการติดบาร์โค้ดลงบนสินค้าหรือวัตถุดิบ โดยเริ่มจาก การป้อนข้อมูลสินค้า หรือดึงข้อมูล จากระบบตามสินค้าที่ต้องการรับเข้าคลัง พิมพ์บาร์โค้ดสำหรับติดบนสินค้า

  • Conveyors

    ระบบลำเลียงสินค้าจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง โดยใช้สายพานลำเรียง (Conveyors) ระบบลำเลียงสินค้า ก็เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ในรางกายมนุษย์  เพราะถ้าไม่มีเส้นเลือด ร่างกายของเราจะไม่มีการหมุนเวียนเลือด นำเลือดเสียมาฟอกให้กลายเป็นเลือดที่ดีได้ ซึ่งระบบลำเลียงจะต้องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เช่นนั้น ส่วนอื่นๆ  ก็ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน ซึ่งการเลือก Conveyors ให้เหมาะสม ช่วยให้สินค้าไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยและสายพานลำเลียงสามารถใช้งานได้ในระยะยาว AGV & RGV Sorter Roller Conveyors Belt Conveyors Chain Conveyors Spiral Conveyors Vertical Elevator

Full list of Solutions