Overhead Chain Conveyor

Overhead Chain Conveyor

Overhead chain conveyor เป็นคอนเวเยอร์ประเภทโซ่ ที่ออกแบบให้วิ่งไปตามราง ที่ส่วนใหญ่มักติดตั้งอยู่เหนือ ศีรษะของผู้ปฏิบัติงาน ด้วยเหตุผลเรื่องการประหยัดพื้นที่ การขนส่งชิ้นงาน จะใช้การแขวนชิ้นงานไว้กับหูแขวน (hanger) โดยจะใช้คน เครื่องจักร หรือ robot ในการแขวนชิ้นงาน และ นำชิ้นงานออกจาก hanger ส่วนมากใช้ในอุสาหกรรม ลำเลียงชิ้นงานเข้าห้องอบสี ไลน์ลำเลียงชิ้นงานเข้าห้องอบรังสี ไลน์ลำเลียงอาหารในกระบวนการแปรรูป เป็นต้น

Feature

  • ใช้ลำเลียงได้อย่างต่อเนื่อง

  • สามารถออกแบบเป็นไลน์ Buffer ได้

  • สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับระบบอัตโนมัติได้ (Automation)

AEI Solutions

สนใจบริการ

Other Services

  • ASRS

    Automated Storage & Retrieval System (ASRS) คือระบบการจัดเก็บและเบิกจ่ายสินค้าอัตโนมัติ ระบบ ASRS ประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก คือ ชั้นวางสินค้า (ASRS Racking) ซึ่งเป็นโครงสร้างเหล็กที่แบ่งเป็นช่องจัดเก็บสินค้าในแนวราบและซ้อนกันเป็นชั้น ๆ ในแนวดิ่ง โดยมีเครนหรืออุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้จัดเก็บและเบิกจ่ายสินค้า Storage and Retrieval Machine (SRM) ที่สามารถวิ่งเคลื่อนที่ได้ทั้งแนวราบและแนวดิ่ง เพื่อจัดเก็บสินค้าเข้าและนำออกจากชั้นวางสินค้า ซึ่งมีการควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ กับโปรแกรมบริหารจัดการคลังสินค้า WMS (Warehouse Management

  • AGV

    Automated Guided Vehicle (AGV)             Automated Guided Vehicle หรือ AGV คือระบบขับเคลื่อนภายในอาคารโดยไม่ต้องใช้คน ที่ช่วยขนย้ายสินค้า อุปกรณ์ ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ รถ AGV ได้ถูกนำเข้ามาใช้ในคลังสินค้าจนได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง เพราะคลังสินค้าเป็นพื้นที่ที่มีความซับซ้อน ในแต่ละวันมีการนำเข้าและขนส่งสินค้าจำนวนมาก อีกทั้งยังมีประเภทของสินค้าที่หลากหลาย การจัดการในเรื่องตำแหน่งในการจัดวาง หรือการติดตามสถานะการขนส่ง ขั้นตอนเหล่านี้ การใช้คนเพียงอย่างเดียวอาจทำให้เกิดความล่าช้าและโอกาสผิดพลาดสูง   

Full list of Solutions