Pallet flow

Pallet flow

ชั้นวางสินค้าแบบ Pallet flow เป็นชั้นวางที่ผสมระหว่าง Drive-In Rack กับ FIFO Rack มีขนาดใหญ่และช่วงลึกจึงสามารถเก็บสินค้าได้จำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มอุปกรณ์ถาดรับพาเลทในแต่ละชั้นซึ่งทำให้สินค้าที่เก็บไว้ก่อนถอยเข้าด้านในเมื่อมีสินค้าใหม่วางเพิ่ม และจะเคลื่อนออกมาด้านหน้าเมื่อมีการนำพาเลทด้านหน้าออกไป ดังนั้นชั้นวางประเภทนี้จึงเหมาะกับสินค้าที่ไม่มีปัญหาการตกรุ่น หมดอายุ หรือเสื่อมสภาพ

 

 

AEI Solutions

สนใจบริการ

Other Services

  • GOWMS

    Warehouse Management System (WMS) คือ ระบบโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการบริหารระบบคลังสินค้าทั่วไป ที่รับสินค้า เก็บสินค้า และกระจายสินค้า ระบบโปรแกรมประกอบด้วย ระบบงานหลัก 3 ระบบ คือ การรับสินค้า (Receiving) การจัดเก็บสินค้า (Storage) การส่งมอบสินค้า (Delivery) ระบบงานหลัก กระบวนการรับสินค้า (Receive) คือการรับเข้าสินค้าหรือวัตถุดิบ เข้ามายังคลังสินค้า โดยจะทำการติดบาร์โค้ดลงบนสินค้าหรือวัตถุดิบ โดยเริ่มจาก การป้อนข้อมูลสินค้า หรือดึงข้อมูล จากระบบตามสินค้าที่ต้องการรับเข้าคลัง พิมพ์บาร์โค้ดสำหรับติดบนสินค้า

  • AGV

    Automated Guided Vehicle (AGV)             Automated Guided Vehicle หรือ AGV คือระบบขับเคลื่อนภายในอาคารโดยไม่ต้องใช้คน ที่ช่วยขนย้ายสินค้า อุปกรณ์ ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ รถ AGV ได้ถูกนำเข้ามาใช้ในคลังสินค้าจนได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง เพราะคลังสินค้าเป็นพื้นที่ที่มีความซับซ้อน ในแต่ละวันมีการนำเข้าและขนส่งสินค้าจำนวนมาก อีกทั้งยังมีประเภทของสินค้าที่หลากหลาย การจัดการในเรื่องตำแหน่งในการจัดวาง หรือการติดตามสถานะการขนส่ง ขั้นตอนเหล่านี้ การใช้คนเพียงอย่างเดียวอาจทำให้เกิดความล่าช้าและโอกาสผิดพลาดสูง   

Full list of Solutions