Shuttle Racking System

Shuttle Racking System

Shuttle Rack System / Pallet Runner เป็นระบบจัดเก็บสินค้าแบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Automated) ที่ใช้หลักการวางสินค้าตามแนวลึกคล้ายกับชั้นวางแบบ Drive-In แต่ไม่ต้องใช้รถยก เพราะมี Shuttle Car ทำหน้าที่เป็นตัวรับ-ส่งสินค้าภายในชั้นวาง จึงจัดเก็บ หรือเบิกจ่ายสินค้าได้อย่างรวดเร็ว มีความปลอดภัยในการทำงานสูง ลดอุบัติเหตุจากการใช้รถยกในการทำงาน เหมาะสำหรับคลังสินค้าที่มีชนิดของสินค้า (SKU) น้อย แต่มีปริมาณการจัดก็บและปริมาณเข้า – ออกมาก หรือ มีรูปแบบการเบิก-จ่ายแบบทั้ง Lot เพื่อง่ายต่อการทำงานและตรวจสอบคุณสมบัติและประโยชน์ที่ได้รับจากการเลือกใช้

คุณสมบัติและประโยชน์ที่ได้รับจากการเลือกใช้ Shuttle Rack หรือ Pallet Runner

 • Shuttle Rack หรือ Pallet Runner มีการใช้พื้นที่เฉลี่ย 85% ของพื้นที่ในการจัดเก็บบนชั้นวางทั้งหมด และใช้พื้นที่แนวราบในการจัดเก็บคิดเป็น 49%
 • ความสามารถในการเข้าถึงสินค้าทันทีได้ 10% เนื่องจากแต่ละแพลเลทไม่สามารถเข้าถึงได้โดยตรง
 • เป็นทางเลือกในการจัดเก็บที่ต้องการความหนาแน่นมากขึ้นโดยใช้พื้นที่ในการจัดเก็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ในขณะเดียวกันความปลอดภัยในการใช้งานก็เป็นปัจจัยสำคัญเช่นกัน
 • มีความปลอดภัยในการทำงานสูงเมื่อเทียบกับชั้นวางแบบ Drive-In ที่มีลักษณะการจัดเก็บคล้ายกัน เนื่องจากผู้ใช้งานไม่ต้อง
  ขับรถยกเข้าไปภายในชั้นวางเพื่อจัดเก็บและตักสินค้าเอง อุบัติเหตุในการทำงานจึงน้อยลง
 • เหมาะสำหรับจัดเก็บสินค้าที่มีจำนวน SKUs น้อย แต่มีปริมาณการจัดเก็บสินค้าต่อ SKUs มาก และสามารถจัดเก็บได้ทั้งแบบ First-In First-Out (FIFO) และ Last-In First-Out (LIFO)
 • หนึ่งช่องภายในชั้นวางจะเก็บสินค้า SKUs เดียวกัน เพื่อความง่ายในการจัดการสินค้าคงคลัง หรือจัดเก็บตามการเบิก-จ่าย
 • แบบ Lot ตามออเดอร์ สามารถใช้งานรถยกได้หลากหลายและคุ้มค่ามากขึ้น เนื่องจากรถยกสามารถทำงานอื่นได้ในขณะที่ Shuttle Cart รับส่งสินค้าภายในชั้นวาง ลดจำนวนพนักงานขับรถยกและจำนวนรถยกที่ต้องใช้ในการทำงานลง เมื่อต้องการเพิ่มอัตราการเคลื่อนไหวของสินค้าที่จัดเก็บได้ง่าย เพียงเพิ่มจำนวน Shuttle Cart ในระบบโครงสร้างชั้นวางถูกออกแบบเพื่อให้ง่ายต่อการใช้ง่าย และการเปลี่ยน Shuttle Cart ไปยังช่องเก็บสินค้าอื่นๆ จึงทำให้ใช้เวลาในการทำงานน้อยลง
 • Shuttle Cart มีการทำงานที่เสถียรมากจึงง่ายต่อการบำรุงรักษา
 • ชั้นวางประเภทนี้เหมาะสำหรับการใช้งานภายในอุตสาหกรรมห้องเย็น เพราะช่วยลดปริมาณพลังงานที่สูญเสีย ค่าใช้จ่ายจากการใช้พลังงานจึงลดลง
 • มีระบบคำสั่งในการลำเลียงพาเลทออกมายังด้านขนย้ายสินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อลดเวลาการสั่งงาน Pallet Runner หรือระบบคำสั่งขนย้ายพาเลทออกมาเรียงด้านขนย้ายพาเลทอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องรอรถยกเคลื่อนย้ายพาเลทด้านหน้าออกก่อน

Shuttle Rack System / Pallet Runner เหมาะกับอุตสาหกรรมอะไรบ้าง

 • อุตสาหกรรมอาหาร

 • อุตสาหกรรมห้องเย็น

 • อุตสาหกรรมเคมี

 • อุตสาหกรรมการผลิตน้ำมันสำหรับบริโภค

 • อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม

 • อุตสาหกรรมการเกษตร

 • อุตสาหกรรมสุขอนามัย

 • อุตสาหกรรมกระดาษ

AEI Solutions

สนใจบริการ

Other Services

 • ASRS

  Automated Storage & Retrieval System (ASRS) คือระบบการจัดเก็บและเบิกจ่ายสินค้าอัตโนมัติ ระบบ ASRS ประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก คือ ชั้นวางสินค้า (ASRS Racking) ซึ่งเป็นโครงสร้างเหล็กที่แบ่งเป็นช่องจัดเก็บสินค้าในแนวราบและซ้อนกันเป็นชั้น ๆ ในแนวดิ่ง โดยมีเครนหรืออุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้จัดเก็บและเบิกจ่ายสินค้า Storage and Retrieval Machine (SRM) ที่สามารถวิ่งเคลื่อนที่ได้ทั้งแนวราบและแนวดิ่ง เพื่อจัดเก็บสินค้าเข้าและนำออกจากชั้นวางสินค้า ซึ่งมีการควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ กับโปรแกรมบริหารจัดการคลังสินค้า WMS (Warehouse Management

 • GOWMS

  Warehouse Management System (WMS) คือ ระบบโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการบริหารระบบคลังสินค้าทั่วไป ที่รับสินค้า เก็บสินค้า และกระจายสินค้า ระบบโปรแกรมประกอบด้วย ระบบงานหลัก 3 ระบบ คือ การรับสินค้า (Receiving) การจัดเก็บสินค้า (Storage) การส่งมอบสินค้า (Delivery) ระบบงานหลัก กระบวนการรับสินค้า (Receive) คือการรับเข้าสินค้าหรือวัตถุดิบ เข้ามายังคลังสินค้า โดยจะทำการติดบาร์โค้ดลงบนสินค้าหรือวัตถุดิบ โดยเริ่มจาก การป้อนข้อมูลสินค้า หรือดึงข้อมูล จากระบบตามสินค้าที่ต้องการรับเข้าคลัง พิมพ์บาร์โค้ดสำหรับติดบนสินค้า

Full list of Solutions