VNA Racking System

VNA Racking System

Very Narrow Aisle System (VNA) เป็นชั้นเก็บสินค้า ที่เหมาะสำหรับจัดเก็บสินค้าในแนวสูงตั้งแต่ 8-12 เมตร แต่ต้องการจัดเก็บให้ได้จำนวนมากกว่า ในขณะที่มีพื้นที่จำกัด Rack ประเภทนี้ใช้ทางรถวิ่งประมาณ 1.8 เมตร งารถยกจะเลื่อนตักพาเลทสินค้าซ้ายและขวาแบบออโต้ (VNA) นี้เหมาะสำหรับคลังมีขนาดพื้นที่จำกัด แต่ต้องการจัดเก็บได้ในปริมาณมากๆ ระดับชั้นสามารถปรับเลื่อนสูงตํ่าได้ ตามความเหมาะสมในการใช้งาน

AEI Solutions

สนใจบริการ

Other Services

  • Pallet

    พาเลทไม้ (Wooden Pallets) ง่ายและสะดวกรวดเร็ว ใช้ต้นทุนที่ต่ำ ซึ่งพาเลทไม้ที่นิยมใช้ส่วนใหญ่จะเป็นไม้ยางพารา ซึ่งมีความแข็งแรงทนทาน แต่การใช้พาเลทไม้ก็มีข้อจำกัด คือการมีเชื้อราในเนื้อไม้ มีมอด มีแมลง และมีเสี้ยน ซึ่งจะทำให้สินค้าเมื่อส่งออก หรือไม่ถึงลูกค้าปลายอาจมีความเสียหายของสินค้าได้ และ ปัจจุบัน มีประเทศต่างห้ามใช้พาเลทไม้เมื่อนำเข้าประเทศเช่นประเทศจีนเป็นต้น ข้อดี เป็นสินค้าที่หาใช้ได้ง่ายระยะเวลาในการผลิตรวดเร็ว ราคาไม่แพง แข็งแรง ทนทาน สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ รับน้ำหนักสินค้าได้มากถึง 2 ตัน สามารถซ่อมแซมและเก็บรักษาดูแลง่าย พาเลทเหล็ก (Steel Pallets)

  • AGV

    Automated Guided Vehicle (AGV)             Automated Guided Vehicle หรือ AGV คือระบบขับเคลื่อนภายในอาคารโดยไม่ต้องใช้คน ที่ช่วยขนย้ายสินค้า อุปกรณ์ ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ รถ AGV ได้ถูกนำเข้ามาใช้ในคลังสินค้าจนได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง เพราะคลังสินค้าเป็นพื้นที่ที่มีความซับซ้อน ในแต่ละวันมีการนำเข้าและขนส่งสินค้าจำนวนมาก อีกทั้งยังมีประเภทของสินค้าที่หลากหลาย การจัดการในเรื่องตำแหน่งในการจัดวาง หรือการติดตามสถานะการขนส่ง ขั้นตอนเหล่านี้ การใช้คนเพียงอย่างเดียวอาจทำให้เกิดความล่าช้าและโอกาสผิดพลาดสูง   

Full list of Solutions